ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Egyéb írásos megállapodás hiányában az alábbi feltételek az érvényesek függetlenül attól, hogy a Vásárlónak vannak-e általános vásárlási feltételei.

Ajánlatadás és szerződéskötés
AluFrame Mérnökiroda Kft., az ajánlattételi határideje 3-10 nap, az ajánlat a benne foglalt határidőig érvényes, amely 30 nap vagy az árfolyamok, beszerzési árak változásával függnek össze. Az ajánlatban szereplő számszaki hibák esetén az egységárak az irányadóak, azokat a szerződéses dokumentációk elkészítéséig módosíthatjuk. Semmilyen megállapodás nem tekinthető érvényesnek mindaddig, amíg az AluFrame Mérnökiroda Kft., nem küldött Vevő írásos megrendelésére írásban visszaigazolást, ellenjegyzett szerződést. Csak a rendelés visszaigazolásában rögzített feltételek tekinthetők szerződéses megállapodásnak. A Vevő a visszaigazolás készhezvétele után, azt azonnal ellenőrízni köteles.
Szállítás és részszállítás
A gyártási határidő 8-12 hét, amely csúcsszezonban 18 hétre módosulhat, amelyről a szállító írásban értesíti a Vevőt. Amennyiben a megállapodás részszállításokat tesz lehetővé, minden egyes részszállítást egyedi értékesítésként kell kezelni. Egyes részszállítmányok esetleges késedelme, illetve hibás teljesítése esetén a Vásárlónak nincs joga a megállapodás többi részének, a további részszállításoknak a felfüggesztésére. Amennyiben egy részszállítás későbbi időpontra halasztódik a Vis Major pontban rögzítettek fennállása esetén, az AluFrame Mérnökiroda Kft., a további részszállítások időpontját ugyanolyan mértékben kitolhatja. Amennyiben a Vásárló nem szolgáltat a gyártáshoz szükséges és megállapodott anyagokat, illetve információt a rögzített határidőn belül, az AluFrame Mérnökiroda Kft-nek joga van a szállítási határidőt a körülményektől függően, észszerű időpontra módosítani.
Késedelem
Amennyiben bármelyik fél a határidő, illetve a részhatáridő betartását nem tudja vállalni akár a szállítás, akár az áru fogadását tekintve, köteles azt a másik fél felé azt írásban minél előbb közölni. Amennyiben az ilyen késedelmek, amelyek nem a Vis Major pontban rögzítettek következményei, jelentős többletköltségeket vagy kényelmetlenséget okoznak annak a félnek, amely nem felelős a fenti késedelemért, ezen fél, ezen részszállítás hatálytalanítására jogosult. Az AluFrame Mérnökiroda Kft., semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget következményes károkért, amelyek a késedelmes szállításból illetve az áru elvesztéséből adódhatnak. Amennyiben a szállítási késedelem a Vis Major pontban rögzítettek következménye, vagy a Vevő hibájára vezethető vissza, a szállítási időt az észszerűség határain belül a körülmények figyelembe vétele mellett kiterjeszthető. Amennyiben a Megredelő nem tudja a szerződésben vállalt határidőket teljesíteni, a Vállalkozó a szerződését felmondhatja, és annak feltételeit újra tárgyalhatja. A szerződés felmondásából adódóan semmilyen kötbérrel nem terhelhető.
Minőségi átvétel
Egyéb írásos megállapodás hiányában az áru minőségi ellenőrzését a Vevő átvételkor köteles elvégezni - amelyet a szállítólevél, illetve teljesítés igazolás aláírásával – hagy jóvá. Vevő az AluFrame Mérnökiroda Kft., telephelyén megtekintett termékek minőségi színvonalát tekinti etalonnak, illetve Vevő köteles az AluFrame Mérnökiroda Kft., által készre jelentett termékeket három napon belül a telephelyen (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166 vagy 1239 Budapest, Grassalkovich út 294.) vagy az előre egyeztetett letárolási helyen, minőségi szemlézni, és véleményezni (minőségi átvétel). Átvételtől számított nem később, mint 30 napig Vevő köteles írásban értesíteni az AluFrame Mérnökiroda Kft-t minden esetleges minőségi kifogásról, amelyet észrevételezett, vagy amelyet észrevételeznie kellett volna. Az írásos megkifogásolás elmulasztása megfosztja Vevőt mindattól a jogtól, amely minőségi reklamáció vagy szállítási károsodás esetén járt volna. Amennyiben az áru sérülése helytelen szállításra vezethető vissza, és amelynek azonosítása egyértelmű, a Vevőnek kötelessége az áru átvétele után haladéktalanul azonnal értesítenie írásban az AluFrame Mérnökiroda Kft-t, valamint az illetékes szállító céget. Ennek elmulasztása megfoszthatja Vevőt mindattól a jogától, amely ilyen esetben járt volna.
Mennyiségi átvétel
A mennyiség ±10%-kal térhet el a ténylegesen szállítottól. A „megállapodott mennyiség” a szerződéses mennyiséget jelenti, függetlenül attól, hogy részszállítás történt-e vagy sem.
Csomagolás és szállítási cím / kockázat átszállása
Az AluFrame Mérnökiroda Kft., árlistája az áru értékét foglalja magában csomagolás nélkül. A csomagolás módját és annak költségét írásos megállapodásnak kell részleteznie. Egyéb írásos megállapodás hiányában az AluFrame Mérnökiroda Kft., árlistája gyári paritást tartalmaz vagy azt a helyet, amelyet írásban megjelöl a rendelés visszaigazolásában. A költség és kockázat átszállásának feltételeit az INCOTEMS 1990 rögzíti, amelyet a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara adott ki.
Garancia
Az AluFrame Mérnökiroda Kft., 36 hónap (egyéb esetben a forgalmazott termék gyártója által vállalt 12-60 hónap) garanciát nyújt termékeire a szállítás napjától kezdődően. Ezen időtartamon belüli meghibásodás esetén az AluFrame Mérnökiroda Kft., köteles az általa gyártott terméket megjavítani, módosítani vagy kicserélni. Vevőnek kötelessége az áru meghibásodásának észlelésekor azonnal értesítenie írásban az AluFrame Mérnökiroda Kft-t nem később, mint két héttel a garanciális időszak lejárta előtt és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az AluFrame Mérnökiroda Kft., a garanciális kötelességét el tudja végezni. Egyéb megállapodás hiányában a Vevő kötelessége és költsége a hibás árut az AluFrame Mérnökiroda Kft., telephelyére visszaszállítani. A garanciális időtartam alatt a javított, illetve újragyártott terméket az AluFrame Mérnökiroda Kft., szállítja vissza a Vevő által megadott címre. Az AluFrame Mérnökiroda Kft., garanciális kötelezettsége a javított vagy cserélt termékekre nem haladja meg az eredeti garanciális idő számításától kezdődő 18 hónapot. AluFrame Mérnökiroda Kft., nem nyújt garanciát a termék marketingjével kapcsolatos információkért, amelyek katalógusokban, prospektusokban jelennek meg, garanciát csak a műszaki specifikációban részletezettekre vállal.
Termékfelelősség
Az AluFrame Mérnökiroda Kft., csak személyi sérülés esetén felelős, ha kimutatható, hogy a sérülést az AluFrame Mérnökiroda Kft., hanyagsága okozta, vagy valaki, akiért az AluFrame Mérnökiroda Kft-nek felelősséget kell vállalnia. Az AluFrame Mérnökiroda Kft., nem vállal felelősséget a termékek azon sérüléseiért, amelyek a Vevő általi birtokbavétel után történnek, vagy amelyeket a Vevő okozott a nem megfelelő használat miatt. Az AluFrame Mérnökiroda Kft., a Vevőnél bekövetkezett termeléskiesésért, veszteségért, vagy bármi egyéb következményes kárért nem vállal felelősséget.
Amennyiben az AluFrame Mérnökiroda Kft-nek termékfelelőssége harmadik féllel szemben áll fenn, a Vevő köteles az AluFrame Mérnökiroda Kft-t ártatlannak minősíteni ugyanolyan mértékig, amennyire a fenti paragrafusok értelmében AluFrame Mérnökiroda Kft., felelőssége korlátozódik. Amennyiben egy harmadik fél az AluFrame Mérnökiroda Kft., ellen reklamációt, illetve kárigényt nyújt be, a másik felet azonnal írásban értesíteni köteles. Az AluFrame Mérnökiroda Kft., az általa okozott kárért kár mértékével felel.
Általános Forgalmi Adó
Az AluFrame Mérnökiroda Kft., árlistáiban és szerződéses dokumentumaiban rögzített árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Fizetési feltételek
A fizetési feltételek a rendelés visszaigazolásában kerülnek írásban rögzítésre, ennek hiányában a megrendelés a bruttó vételár 50%-ának befizetésével válik érvényessé. Amennyiben a Vevő a megrendeléstől számított 10. napon túl lemondja megrendelését, az foglaló összege vissza már nem adható. A Vevő nem jogosult semmilyen jogcímen a fennmaradó vételárat részben, vagy egészben visszatartani, azzal szemben általunk el nem ismert, vagy bírói úton jogerősen meg nem állapított igényt támasztani. Késedelmes fizetés esetén a lejárt határidőtől kezdődően az AluFrame Mérnökiroda Kft., kamatot számít fel, amely megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegével.
Tulajdonjog fenntartása
Az AluFrame Mérnökiroda Kft., fenntartja magának az áru feletti tulajdonjogot mindaddig, amíg Vevő az áru ellenértékét 100%-ban ki nem egyenlítette. A fizetési ígéretek nem tekintettek elfogadottnak.
Fizetésképtelenség
Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy Vevő fizetésképtelenné válik, és nem fogja teljesíteni fizetési kötelezettségét, az AluFrame Mérnökiroda Kft., jogosult arra, hogy a fizetés készpénzben történjen vagy, hogy megfelelő biztosítékot kössön ki. Amennyiben erre rövid időn belül nem nyílik lehetősége, az AluFrame Mérnökiroda Kft., kártérítési felelősség nélkül jogosult lesz arra, hogy a szerződést hatálytalanítsa a le nem szállított áruk tekintetében.
Vis major
Amennyiben az AluFrame Mérnökiroda Kft., azon képessége, hogy kötelezettségeit teljesítse, illetve Vevő azon képessége, hogy a szállítmányt átvegye, lehetetlenné válik olyan körülmények miatt, amelyeket a szerződés megkötésének pillanatában előre nem lehetett látni - mint például háború, nem várt hatósági intézkedés, szélsőséges zavargások, pandémiás járványhelyzet, egy alvállalkozó hibás szállítása, alapanyaghiány, energiahiány – a AluFrame Mérnökiroda Kft., jogosult lesz arra, hogy a szállítás határidejét meghosszabbítsa. A Vevő pedig jogosult lesz arra, hogy az áru átvátelének határidejét kitolja mindaddig, míg a szóbanforgó körülmény fennáll. Amennyiben ez az idő meghaladja a hat hónapot, bármelyik fél jogosult a szerződés részben vagy egészben történő hatálytalanítására azon részszállítmányok tekintetében, amelyeket ezen időszak alatt kellett volna leszállítani, illetve átvenni. Bármelyik fél írásban köteles a másik felet a vis major fennállásáról azonnal tájékoztatni. Amennyiben a jelen pontban felsorolt indokok miatt vis major esete forog fenn, egyik fél sem felelős a másik félnél beállt következményes károkért.
Szabadalom, védett tervek, másolatok, egyebek
A Vevő felelősséggel tartozik azért, hogy a tudomására jutott vagy a tárgyalás és szállítás során rendelkezésére bocsátott rajzok, műszaki specifikációk, vagy egyéb minták, makettek, modellek harmadik fél tudomására ne jussanak. A titoktartás megszegése esetén Vevő köteles a szabadalmak, védett tervek, másolatok, vagy egyebek összes költségét, kárát és veszteségét az AluFrame Mérnökiroda Kft-nek megtéríteni.
Alkalmazandó jog
A jelen Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései irányadók. Felek a szerződésükből eredő vitás kérdések peres úton történő rendezése esetére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

E-mail: info@aluframe.hu

A weboldalunk Google Analytics sütiket (cookies) használ, hogy gazdagabb, részletesebb szolgáltatást nyújthassunk. A sütik akkor telepítődnek az Ön gépére, ha Ön a "Rendben" gombra kattint. További részletek

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás